De brandweer verleent technische adviezen en controleert gebouwen en constructies die onderworpen zijn aan brandpreventieregelgeving. Deze regelgeving is afkomstig van verschillende niveaus (federaal, gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten). In deze tabel bieden we een overzicht van de verschillende geldende regelgevingen.

Opgelet: deze tabel bevat slechts een niet-limitatieve opsomming van brandpreventieregelgeving die op het grondgebied van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West van toepassing is. Ook niet-vermelde regelgeving kan van toepassing zijn; je kan aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Zonale reglementen

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Toon meer” collapse_text=”Toon minder” ]

Tot voor 2021 hadden alle 33 gemeenten binnen de Brandweerzone Vlaams-Brabant West eigen (of geen) verordeningen met betrekking tot de brandveiligheid. Dit bemoeilijkte echter een uniforme aanpak van de brandpreventie binnen de gehele zone. Daarom heeft de Dienst Brandpreventie zonale politiereglementen uitgewerkt voor publiek toegankelijke inrichtingen (PTI’s) en voor evenementen. De zoneraad heeft deze reglementen goedgekeurd op zijn zitting van 26 mei 2020.

Na deze goedkeuring is aan de gemeenteraden van alle 33 gemeenten binnen de zone gevraagd om deze nieuwe zonale reglementen goed te keuren, en eventuele bestaande verordeningen in te trekken zodat de nieuwe reglementen in werking kunnen treden. Per 1 oktober 2021 zijn beide zonale reglementen reeds goedgekeurd en in werking getreden in alle gemeenten binnen onze zone, behalve Liedekerke.

Hier kan je  de volledige reglementen, met extra toelichtingen (blauwe tekst) raadplegen. Deze toelichtingen zullen regelmatig bijgewerkt worden.

Opgelet: de enige geldige tekst van de zonale reglementen is de tekst die is goedgekeurd door jouw gemeenteraad. De toelichtingen (blauwe tekst) dienen enkel om bepaalde aspecten te verduidelijken of te illustreren met voorbeelden; je kan geen rechten ontlenen aan deze toelichtingen.

Bijkomende informatie:

[/bg_collapse]

Zonale richtlijnen

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Toon meer” collapse_text=”Toon minder” ]

Om een uniforme aanpak inzake brandpreventie over heel het grondgebied van de zone te bevorderen, zijn binnen de zone de volgende richtlijnen opgesteld:

[/bg_collapse]

Afwijkingen

[bg_collapse view=”button-red” color=”#ffffff” icon=”arrow” expand_text=”Toon meer” collapse_text=”Toon minder” ]

Indien het onmogelijk blijkt voor een gebouw om te voldoen aan een of meerdere voorschriften van een bepaalde regelgeving, kan je een afwijking aanvragen. Dit doe je niet bij de brandweer, maar bij de bevoegde instantie. Elke afwijking van de regelgeving verlaagt in principe het veiligheidsniveau. Daarom zijn compenserende maatregelen nodig opdat het gebouw een gelijkaardig veiligheidsniveau bereikt als opgelegd door de regelgeving.

De brandweer kan zelf niet beslissen of een afwijking wordt toegestaan, maar zal de bevoegde instantie wel adviseren. Pas na goedkeuring door de bevoegde instantie en na de toepassing of installatie van de compenserende maatregelen, kan de brandweer bij een controle een gunstig advies geven. Hou er wel rekening mee dat een dergelijke afwijkingsprocedure enkele maanden in beslag kan nemen. Het is bovendien verstandig om na te gaan of de kostprijs van de compenserende maatregelen niet hoger ligt dan de kostprijs van te voldoen aan de regelgeving.

Meer informatie over de bevoegde instanties en over hoe je een afwijking kan aanvragen, kan je vinden op de volgende websites:

Een afwijking op de voorschriften van de zonale reglementen kan je bij je burgemeester aanvragen. De Dienst Brandpreventie kan op verzoek van de burgemeester je aanvraag onderzoeken en de burgemeester adviseren. Voor afwijkingen op het zonaal reglement voor publiek toegankelijke inrichtingen beschikt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West over een specifieke afwijkingscommissie.

[/bg_collapse]

Veiligheidsregister PTI

Je kan het document Veiligheidsregister PTI HIER vinden.

Retributiereglement

Informatie over wat onze verschillende diensten kosten kan je vinden op retributiereglement.

Privacy

Onze privacyverklaring kan je lezen op https://vlaamsbrabantwest.be/privacy/.