Neen. Zo goed als elke vorm van hulpverlening is volledig gratis. Er bestaan echter een aantal uitzonderingen, waarvoor je wel een retributie dient te betalen.
Ook het preventief advies van de brandweer is in sommige gevallen betalend.
De details hierover vind je terug in het retributiereglement.
Naast deze brandweeropdrachten, komt de brandweer ook vaak tussenbeide in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening: de ambulances voor het vervoer van zieken en gekwetsten.

1. De brandweer komt tussenbeide voor een incident (repressief):

U betaalt voor de brandweer wanneer:

 • wij dienen tussen te komen omwille van een falend technisch alarm voor brand
 • wij de openbare weg dienen vrij te maken indien de oorzaak niet te wijten is aan natuurelementen (overstroming, storm,…)
 • wij pompwerken moeten verrichten indien de oorzaak geen overstroming is of een lek voor de waterteller
 • wij een laag koolwaterstofverbindingen, zuren,… moeten reinigen op de openbare weg
 • wij een wespennest dienen te verdelgen
 • wij een brandwacht verzekeren of meewerken aan een evacuatie-oefening

De brandweer komt gratis tussen bij:

 • brand en ontploffing
 • technische hulpverlening, op voorwaarde dat het om een noodgeval gaat en we mensen dienen te redden of beschermen
 • rampen en catastrofen, behalve voor het afdekken van een dak wanneer er geen mensen in gevaar zijn
 • het coördineren van de hulpverleningsoperaties
 • internationale opdrachten van civiele bescherming, met uitzondering van het bestrijden van vervuiling
 • drinkwaterbevoorrading aan de burger bij ernstig watertekort of watertekort in een vrij omvangrijk gebied
 • het waarschuwen van de bevolking
 • het tussenkomen in geval van loos alarm (dit is verschillend van een vals alarm, waarbij kwaad opzet in het spel is)

De brandweer zal de retributie vereffenen bij de verantwoordelijke voor de aanleiding van de oproep.
Bijvoorbeeld de vervuiler wanneer er een oliespoor werd veroorzaakt, de aanvrager voor het verdelgen van een wespennest, het bedrijf voor het slecht functionerend brandalarm, enz…

Hoeveel kost het je?

Rekent de brandweer ook BTW aan op deze bedragen?

Enkel in twee specifieke gevallen, vraagt de hogere overheid ons om BTW aan te rekenen op het retributiebedrag: het verdelgen van wespennesten en het reinigen en vrijmaken van de openbare weg.
In deze gevallen wordt 21% BTW aangerekend op de factuur.

2. De brandweer komt tussenbeide voor een advies in kader van brandpreventie:

De brandweer hecht veel belang aan brandpreventie. Je kan stellen dat er twee grote facetten zijn aan de manier waarop de brandweer aan preventie doet.
Enerzijds heb je de dienst BPA (Brand Preventie Advies), die zich richt op het verlenen van advies over brandveiligheid in je woning, vereniging,….
Anderzijds heb je de dienst Brandpreventie, die adviezen formuleert in het kader van de wetgeving rond brandvoorkoming bij de bouw of het verbouwen van meergezinswoningen, bedrijven, horecazaken, enz…
Deze laatste dienst, waarvan de adviezen wettelijk verplicht zijn, is eveneens betalend.

Hoeveel het je kost, vind je terug in het RETRIBUTIEREGLEMENT

3. De brandweer vervoert je in een van de ambulances:

De Dringende Geneeskundige Hulpverlening wordt georganiseerd door de FOD Volksgezondheid. Het is dan ook de FOD Volksgezondheid die de tarieven en voorwaarden voor het vervoer met een ambulance regelt en oplegt.
Wanneer je door een ambulance van de brandweer vervoerd wordt, zal je eveneens een factuur ontvangen van de brandweer.
We passen hier echter de tarieven toe die werden opgelegd door de FOD Volksgezondheid.

De brandweer heeft geen zeggenschap over de tarieven en de manier waarop ze berekend worden.
Indien je specifieke vragen hebt over tarieven, of alle nuttige informatie rond het ambulancevervoer wenst, surf je naar http://www.health.belgium.be/nl/ambulances

Hoe betaal ik de brandweer?

Wanneer je beroep deed op de brandweer voor een tussenkomst die betalend is, dan krijg je daar achteraf een factuur van. Je hoeft dus niets rechtstreeks te betalen aan de brandweermannen.
Eens je de factuur kreeg, heb je een maand om ze te vereffenen. Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn, wordt een aangetekend schrijven verstuurd met een automatische verhoging van de factuurwaarde met 20 euro, voor administratieve kosten. Indien deze aanmaning onbetaald blijft, wordt het dossier overgemaakt aan een deurwaarder om bij wijze van dwangbevel ingevorderd te worden..

Heb je nog vragen over het retributiereglement van je brandweer of wens je een exemplaar te ontvangen? Mail dan naar info@zvbw.be, we maken graag tijd om op je vragen te antwoorden.